Klauzula RODO

Na podstawie art. 13 RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Atlasus sp. z o.o. z siedzibą  w Zielonej Górze  ul. Zacisze 5d, 65-001 Zielona Góra.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 pkt 1 RODO w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Atlasus sp. z o.o.  w Zielonej Górze,
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  3. niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych,   w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  7. w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 8. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej ogranicza się stosowanie art. 16 i art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.